Αγαπητοί μου αδελφοί,

Στη  σημερινή  Ευαγγελική  περικοπή,  είπε  ο  Κύριος  αυτή  την  παραβολή:  «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει μ’ ένα βασιλιά, που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του.» Μόλις άρχισε να κάνει τον λογαριασμό, του φέρανε κάποιον  που  όφειλε  δέκα  χιλιάδες  τάλαντα.  Επειδή  δεν  μπορούσε  να  τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του κι όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος  τότε  έπεσε  στα  πόδια του,  τον  προσκυνούσε  κι  έλεγε:  «δείξε  μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο κύριος του εκείνον τον δούλο και τον άφησε να φύγει, του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του, που του  όφειλε  μόνο εκατό  δηνάρια  τον  έπιασε  και  τον  έσφιγγε  να  τον  πνίξει λέγοντάς του:  «ξόφλησέ  μου αυτά  που μου  χρωστάς».  Ο  σύνδουλός του  τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε: «δείξε μου μακροθυμία, και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ο,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοί του, λυπήθηκαν πάρα  πολύ,  και  πήγαν  και  διηγήθηκαν  στον  κύριο  τους  όλα  όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει: «κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το  χρέος,  επειδή  με  παρακάλεσες  δεν  έπρεπε  κι εσύ  να  σπλαχνιστείς  τον σύνδουλό σου, όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα;». Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σ’   εσάς   ο ουράνιος   Πατέρας   μου,   αν   ο   καθένας   σας   δεν   συγχωρεί   τα παραπτώματα του αδελφού του μ’ όλη του την καρδιά».

Αδελφοί μου, όταν ρώτησαν οι μαθητές του Χριστού με ποιον τρόπο πρέπει να προσεύχονται, ο Κύριος μας τους απάντησε με αυτά τα λόγια: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ν τοῖς οὐρανοῖς · ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου · ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου · γενηθήτω τὸθέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς  · τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφ  ίεμεν τος ὀφειλέταις μν ·καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας  · ἀμήν.» 

Ο Κύριος μας, απευθύνει λόγο σε όλους μας, λέγοντας μας στην Κυριακή Προσευχή  τα  εξής:  ἄφες ἡμῖν τὰ  ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς  καὶ  ἡμεῖς  ἀφίεμεν  τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν , δηλαδή σε παρακαλούμε να συγχωρήσεις με το άπειρο έλεός σου το αμέτρητο πλήθος των αμαρτιών μας, οι οποίες μας βαρύνουν και μας καθιστούν χρεώστες απέναντί σου. Ομολογούμε ακόμα και εμείς ότι συγχωρούμε από την καρδιά μας όλους όσους μας έφταιξαν με οποιοδήποτε τρόπο. Όμως δυστυχώς παρατηρούμε γύρω μας, να μην υπάρχει αυτή η μακροθυμία από εμάς προς τους αδελφούς μας, παρόλο, που όλοι μας γνωρίζουμε και προφέρουμε την Κυριακή Προσευχή. Ο λόγος; Οι καρδιές μας έχουν σκληρύνει, φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να έχουμε μόνο δικαιώματα, κοιτάζουμε μόνο το Εγώ μας, θέλουμε από όλους ακόμα και από τον Θεό, να συμφωνεί με ο, τι πράττουμε, αλλά πολύ δύσκολα συγχωρούμε, κάνουμε τόπο στην καρδιά μας για τους αδελφούς που μας έχουν  αδικήσει.  Ας  παρακαλέσουμε  τον  Κύριο  μας,  με  τις  πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, να φωτίζει το νου και την καρδία μας, ώστε τα λόγια της Κυριακής Προσευχής, να γίνονται πράξη ζωής από όλους μας.

Με πατρικές ευχές

Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσόστομος

Comments are closed.