ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙ­Α

Η ΙΕΡΑ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚ­Κ­ΛΗ­ΣΙ­ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ

Ι­ΩΑΝ­ΝΟΥ ΓΕΝ­ΝΑ­ΔΙ­ΟΥ 14 (115 21)

τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210

Συ­νο­δικη Επι­τροπη

Τυ­που, Δη­μο­σιων Σχε­σεων και Δι­α­φω­τι­σεως

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019

ΔΕΛ­ΤΙΟ ΤΥ­ΠΟΥ

Σε συ­νέ­χεια προ­η­γού­με­νων προ­ση­λυ­τι­στι­κών δρα­στή­ριο- τή­των της, για μί­α α­κό­μη χρο­νιά, η νε­ο­προ­τε­σταν­τι­κή ορ­γά­νω­ση «Ελ­λη­νι­κή Ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κή Έ­νω­ση» προ­γραμ­μα­τί­ζει μί­α ευ­ρεί­ας κλί­μα­κας προ­ση­λυ­τι­στι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, με την ο­νο­μα­σί­α «Joshua 2019 », κατά το χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα με­τα­ξύ 2 και 11 Ι­ου­λί­ου 2019, στους νο­μούς Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας, Ευ­ρυ­τα­νί­ας και Άρτας. Η εν λό­γω κί­νη­ση, με πρό­σχη­μα τη δι­α­νο­μή της Και­νής Δι­α­θή­κη­ς, δι­α­νέ­μει ποι­κί­λο υ­λι­κό προ­τε­σταν­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα ασυμ­βί­βα­στο με την Ορ­θό­δο­ξη πί­στη.

          Η «Ελ­λη­νι­κή Ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κή Έ­νω­ση» που ι­δρύ­θη­κε το τε­λευ­ταί­ο τέ­ταρ­το του 20ού αι­ώ­να, στο πα­ρελ­θόν έ­χει κά­νει ε­ξαι­ρε­τι­κά α­πα­ξι­ω­τι­κές α­να­φο­ρές για την Ορ­θό­δο­ξη Εκ­κλη­σί­α.

          Υ­πεν­θυ­μί­ζου­με ό­τι οι Ορ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί ως μέ­λη του ε­νός και μο­να­δι­κού Σώ­μα­τος του Χρι­στού, της Εκ­κλη­σί­ας, δεν έ­χουν α­νάγ­κη τις δι­ά­φο­ρες νε­ο­φα­νείς αι­ρε­τι­κές κι­νή­σεις, ού­τε τους δι­ά­φο­ρους αυ­το­χει­ρο­το­νη­μέ­νους «κή­ρυ­κές» τους α­πό το εσω­τε­ρι­κό ή το ε­ξω­τε­ρι­κό. Οι δι­δα­σκα­λί­ες των νε­ο­προ­τε­σταν­τι­κών αυ­τών κι­νή­σε­ων έ­χουν ε­ξω­τε­ρι­κώς «μόρ­φω­σιν ευ­σε­βεί­ας» (Β΄ Τιμ. 3,5), ό­μως ου­σι­α­στι­κά συ­νι­στούν «έ­τε­ρον ευ­αγ­γέ­λιον» (Γαλ.1,6).

Εκ της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου

της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος

Comments are closed.