ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ “ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2021”

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑ­ορ­τα­σμοῦ τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀ­πό τήν Ἑλ­λη­νι­κή Ἐ­πα­νά­στα­ση τοῦ 1821, δι­ορ­γα­νώ­νει διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, Ἔκ­θε­ση Εἰ­κα­στι­κῶν Τε­χνῶν μέ θέ­μα: «Οἱ Ἅ­γιοι Νε­ο­μάρ­τυ­ρες καί ἡ Ἑλ­λη­νι­κή Ἐ­πα­νά­στα­ση».

          Ἡ Ἔκ­θε­ση θά πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ στό Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν, Ὁ­δός Βα­σι­λεί­ου τοῦ Με­γά­λου­ 15, Ἀ­θή­να (Ρούφ). Τ.Κ. 11 854, τη­λ. 2­1­0­3­4­7­3­8­87.

          Οἱ ὀρ­γα­νω­τές τῆς Ἔκ­θε­σης ἀ­πευ­θύ­νον­ται σέ κά­θε εἰ­κα­στι­κό καλ­λι­τέ­χνη καί τόν κα­λοῦν νά λά­βει μέ­ρος, μέ τούς πα­ρα­κά­τω ὄρους:

1. Ἡ Ἔκ­θε­ση θά ἐγκαινιασθεῖ τήν Τρί­τη 19 Ὀ­κτω­βρί­ου καί θά διαρκέσει ἕ­ως τήν Πέμ­πτη 30 Δε­κεμ­βρί­ου 2021.

2. Τό θέ­μα τῆς Ἔκ­θε­σης εἶ­ναι: «Οἱ Ἅ­γιοι Νε­ο­μάρ­τυ­ρες καί ἡ Ἑλ­λη­νι­κή Ἐ­πα­νά­στα­ση».

3. Γί­νον­ται δε­κτά ἔρ­γα Πα­ρα­δο­σια­κῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Τέ­χνης, ἀλ­λά καί ἔρ­γα πού εἶ­ναι ἐ­λεύ­θε­ρη προ­σω­πι­κή δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ καλ­λι­τέ­χνη.

4. Τό εἶ­δος τῶν ἔρ­γων καί οἱ τε­χνι­κές, εἶ­ναι ἐ­λεύ­θε­ρα. (Ζω­γρα­φι­κή, Ἁγιογραφία, Χα­ρα­κτι­κή, Ψη­φι­δω­τό, Ὑ­α­λο­γρα­φί­α, Ξυ­λο­γλυ­πτι­κή, Μι­κρο­γλυ­πτι­κή, Κέν­τη­μα).

5. Δι­καί­ω­μα συμ­με­το­χῆς ἔ­χουν ὅ­λοι οἱ καλ­λι­τέ­χνες. Κά­θε καλ­λι­τέ­χνης συμ­με­τέ­χει μέ 1 ἕως καί 3 ἔρ­γα του. Τά προ­τει­νό­με­να γιά τήν Ἔκ­θε­ση ἔρ­γα θά ἐ­πι­λε­γοῦν ἀ­πό τήν Κρι­τι­κή Ἐ­πι­τρο­πή τῆς Ἔκ­θε­σης, τήν ὁποία ἀπαρτίζουν τά Μέλη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν.

6. Κά­θε καλ­λι­τέ­χνης πού ἐ­πι­θυ­μεῖ νά λά­βει μέ­ρος, πρέπει νά κα­τα­θέ­σει στήν Εἰ­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ἐ­πι­τρο­πή ἐ­πί τῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Τε­χνῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος (Ἰ­α­σί­ου 1 καί Γεν­να­δί­ου 14, 115 21 Ἀ­θή­να, τηλ. 210 7272268-255, 6983772240), φά­κε­λο μέ τήν ἔν­δει­ξη (Γιά τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν. Γιά τήν Ἔκ­θε­ση «Εἰ­κό­νων Τέ­χνη 2021». Ὑπ’ ὄψιν Γραμματέως Ἀρχιμ. Βαρ­θο­λο­μαίου Ἀν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δη), ὁ ὁ­ποῖ­ος θά πε­ρι­έ­χει:

          α) Σύν­το­μο βι­ο­γρα­φι­κό, στό ὁ­ποῖ­ο θά ἀ­να­γρά­φον­ται καί στοι­χεῖ­α ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας (Δι­εύ­θυν­ση, τη­λέ­φω­να, ἠλ. Τα­χυ­δρο­μεῖ­ο).

          β) Φω­το­γρα­φί­ες ἑ­νός ἕ­ως τρι­ῶν (1 – 3) ἔρ­γων του, μέ τά ὁ­ποῖ­α ἐ­πι­θυ­μεῖ νά λά­βει μέ­ρος στήν Ἔκ­θε­ση. (Στίς φω­το­γρα­φί­ες ἀ­να­γρά­φον­ται: Ὄ­νο­μα καλ­λι­τέ­χνη, τί­τλος, ὑ­λι­κό, δι­α­στά­σεις τοῦ ἔρ­γου). Οἱ φά­κε­λοι πρέ­πει νά ὑ­πο­βλη­θοῦν προ­σω­πι­κά ἤ μέ τό τα­χυ­δρο­μεῖ­ο μέ­χρι τέ­λος Αὐ­γού­στου 2021.

          Γιά πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπορεῖτε νά ἀ­πευ­θύ­νε­σθε στόν Γραμ­μα­τέ­α τῆς Εἰ­δι­κῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Τε­χνῶν Ἀρ­χι­μαν­δρί­τη π. Βαρ­θο­λο­μαῖ­ο Ἀν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δη στά τη­λέ­φω­να: 210-7272268-255 καί 6983772240.

Ἐκ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς

Comments are closed.