ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (COVID-19)

Αριθμ. Πρωτ. 903

     Ἐν Πρεβέζῃ τῇ 9 Μαρτίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 203

Πρός

Τούς Ἐφημερίους καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί Πατέρες,

Δυνάμει τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 1067/435/28-2-2020 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί «Μέτρων προλήψεως τοῦ νέου Κορωναϊοῦ (COVID-19)» παρακαλούμεθα, ὅπως συμβάλωμεν καί ἡμεῖς εἰς τήν προσπάθειαν διά τήν πρόληψιν τῆς νόσου διά τῶν κάτωθι: 

  1. Δέον ὅπως ἐντείνωμεν τίς προσευχές ἡμῶν πρός τόν Νικητήν τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ὥστε νά διαφυλάξῃ ὑγιῆ καί ἀκεραίαν τήν κληρονομίαν Του.
  2. Οἱ εἰδικοί Ἐπιστήμονες, τόσον εἰς τήν Πατρίδα ἡμῶν ὅσον καί εἰς τόν  Παγκόσμιον Ὀργανισμόν Ὑγιείας διαβεβαιώνουν ὅτι δέν ὑφίσταται λόγος πανικοῦ καί ὅτι τό μεγαλύτερον ποσοστόν ὅσων νοσήσουν ἁπλῶς θά παρουσιάση συμπτώματα, τά ὁποῖα ὁμοιάζουν πρός τά ἀντίστοιχα τῆς κοινῆς γρίπης. Ὡς ἐκ τούτου, καλόν εἶναι νά ἀκολουθεῖται ἡ ἐνημέρωσις ἐκ τῶν ἐπισήμων πηγῶν καί ἡ ἀνάλογος πρακτική κατά τίς συστάσεις τῶν Ἐπιστημόνων.
  3. Ὡς πρός τήν πρόληψιν τοῦ ἰοῦ, ὀφείλομεν ὅπως:

α) Πλένωμε τά χέρια μας τακτικά.

β) Χρησιμοποιῶμεν εἰδικά ἀντισηπτικά μέ οἰνόπνευμα (ἀλκοολοῦχα).

γ) Ἐάν ἔχωμεν βῆχα ἤ πυρετόν, ἐπικοινωνῶμεν τηλεφωνικῶς μέ τόν ἰατρόν μας καί δέν μεταβαίνωμεν ἀμέσως εἰς τό ἰατρεῖον ἤ τό νοσοκομεῖον.

δ) Τηρῶμεν ἀποστάσεις ἔναντι ὅσων παρουσιάζουν συμπτώματα.

ε) Διατηρῶμεν καθαράς τάς ἐπιφανείας καί ἀερίζωμεν ἐπαρκῶς τάς οἰκίας, τούς χώρους ἐργασίας καί τούς Ἱερούς Ναούς.

στ) Ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας ἤ ἔστω καί ἐλαφρά ἀδιαθεσία, καλόν εἶναι νά ἀποφεύγουν προσωρινῶς τούς χώρους μαζικῆς συναθροίσεως καθώς καί τούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγιείας τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ.  

4. Ἰδιαιτέρα προσοχή ἀπαιτεῖται δι᾽ ὅσους ἐκ τῶν συνανθρώπων μας ἀνήκουν εἰς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νά ἐπιδείξουν μεγαλυτέραν προσοχήν, ὥστε νά μήν νοσήσουν. Καλόν εἶναι νά παραμένουν εἰς τάς οἰκίας αὐτῶν, ἐάν ἡ ἔξοδος αὐτῶν δέν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος. Νά εἶναι σχολαστικότεροι καί πιό προσεκτικοί εἰς τήν ὑγιεινή τους φροντίδα καί καθαριότητα καί, ἐάν ὑπάρχουν συνάνθρωποι οἱ ὁποῖοι φροντίζουν τούς ἀσθενεῖς, αὐτοί νά φοροῦν μάσκα.

Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καλούμεθα εἰς τήν προσπάθειαν τῆς μή ἐξαπλώσεως τῆς ἀσθενείας μέ τήν πιστή ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω ὁδηγιῶν.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

Comments are closed.