ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

                         ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 101

ΤΗΛ: 2682026684  – 2682026734 FAX: 2682027953

                       email: imprevez@otenet.gr

                                 48100  ΠΡΕΒΕΖΑ

 

                               Ἀριθμ.  Πρωτ.  1358

Ἐν Πρεβέζῃ τῇ 15ῃ  Νοεμβρίου 2016

 

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  114

 

Πρός

Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια ἀπό τῆς λειτουργίας τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο δημιουργήθηκε ἔχοντας ὡς βάση τά λόγια τοῦ Κυρίου μας «ἐπείνασα γάρ καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,… ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων ἐμοί ἐποιήσατε » (Ματθ. 25, 35-41).

Γνωρίζουμε ἀπό τήν Ἁγία Γραφή ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη σώζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο καί δέν ἀφήνει τήν ψυχή του νά βυθισθεῖ στό σκοτάδι τοῦ Ἅδη (Τωβίτ δ, 11) καί στήν παροῦσα ζωή δέν θά τοῦ λήψει τίποτε. Διότι ὅταν φροντίζουμε ἐμεῖς γιά τούς φτωχούς, φροντίζει ὁ Θεός γιά ἐμᾶς. Καί οἱ ἁμαρτίες μας συγχωροῦνται καί ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος ἐξαγιάζεται, διότι ὁμοιάζει μέ τόν Θεό τῆς ἀγάπης, πού εἶναι οἰκτίρμων καί ἐλεήμων.

Τό πόσο σημαντικό εἷναι νά παρέχουμε βοήθεια σέ ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη μᾶς τό λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. 5, 7).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει ὅτι ὅσοι ἔχουν φιλάνθρωπη διάθεση, ὅταν βλέπουν κάποιον σέ συμφορές, κάποιον ἀδικημένο, δέν τόν προσπερνοῦν βιαστικά, τόν βλέπουν μέ βλέμμα συμπαθείας, μέ συμπονετική καρδιά καί ἐκδηλώνουν θυσιαστική τήν ἀγάπη τους. Ἁπλώνουν τό χέρι τους γιά βοήθεια. Κάνουν τόν πόνο τοῦ καθενός δικό τους πόνο.

Μέ τό Ἐγκύκλιο αὐτό Σημείωμά μας ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς γνωρίσουμε ὅτι στό διάστημα τῶν δύο αὐτῶν ἐτῶν λειτουργίας τοῦ Κοινωνικοῦ  Παντοπωλείου τῆς Μητροπόλεώς μας βοηθήθηκαν 175 οἰκογένειες, στίς ὁποῖες χορηγήθηκαν σέ μηνιαῖα βάση τρόφιμα, ἡ ἀξία τῶν ὁποίων ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 150.000,00 € συνολικά.

Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅλους ὅσοι ἔτρεξαν ἀρωγοί καί βοήθησαν τήν λειτουργία τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά καί ὅσους στηρίζουν τίς παντοειδεῖς φιλανθρωπικές δομές τῆς Ἐκκλησίας μας καί παρακαλοῦμε νά συνεχίσουν νά ἐνισχύουν τίς προσπάθειες αὐτές ἐφ᾽ ὅσον πάντα θά ὑπάρχουν συνάνθρωποί μας πού θά τελοῦν ἐν ἀνάγκῃ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

 

 

ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

 

Comments are closed.