Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΟΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε γνώση ἀπό τήν καθ΄ ὕλην ἁρμοδία Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων γιά τή νέα προσηλυτιστική ἐκστρατεία τῆς νεοπροτεσταντικῆς ὀργανώσεως «Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση». 

Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς ἑκατοντάδες αἱρετικές ὁμάδες, πού προέκυψαν ἀπό τίς πολλαπλές διασπάσεις τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Ὑπενθυμίζομε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ νεοπροτεσταντική ὀργάνωση, ὅπως ἡ ἴδια ἔχει δηλώσει στό παρελθόν, θεωρεῖ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη «πνευματικά δεσμά αἰώνων». Παραλλήλως ἡ ἴδια κίνηση διατυπώνει ἀνιστόρητους καί προσβλητικούς ἰσχυρισμούς σέ πρόσφατη ἐνημερωτική της ἀνάρτηση στό διαδίκτυο. Μεταξύ τῶν ἄλλων σημειώνει ὅτι: «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα ἔθνος πού τό Εὐαγγέλιο ἔχει σέ μεγάλο βαθμό ξεχαστεῖ. Τό πνευματικό σκοτάδι καί ἡ ἀπιστία κυριαρχοῦν».

Ἡ κίνηση αὐτή προγραμματίζει κι ἐφέτος εὐρείας κλίμακας ἐκστρατεία, μέ τήν ὀνομασία «Operation Joshua – Κάθε σπίτι», κατά τό χρονικό διάστημα μεταξύ 3 – 9 Ἰουλίου 2022, στούς νομούς Καρδίτσας, Ἄμφισσας καί Φθιώτιδας. Μέ πρόσχημα τή διανομή τῆς Καινῆς Διαθήκης, διαμοιράζει καί ποικίλο ὑλικό προτεσταντικοῦ χαρακτήρα ἀσυμβίβαστο πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη.

Μέ ἀφορμή τό γεγονός αὐτό, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀγωνιζομένη, ἔχει διαρκή καί μόνιμη φροντίδα Αὐτῆς τήν διάδοση τῆς Ἁγίας Γραφῆς πρός οἰκοδομήν τοῦ Ποιμνίου της καί ἐπισημαίνει γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς μέλη τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, δέν χρειάζονται τίς διάφορες νεοφανεῖς αἱρετικές κινήσεις, οὔτε τούς διαφόρους αὐτοπροσδιοριζομένους «κήρυκές» τους ἀπό τό ἐσωτερικό ἤ τό ἐξωτερικό.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Comments are closed.