ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ἐκθέτει σέ πλειοδοτική δημοπρασία ἕν (1) γραφεῖον 1ου ὀρόφου, ἐμβαδοῦ 68,00 τ.μ., πού εὑρίσκεται στήν Πρέβεζα καί στήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Νίκης 4 πολυκατοικία.

Ἡ δημοπρασία θά διενεργηθεῖ τήν 21ην Σεπτεμβρίου 2020, ἡμέραν Δευτέραν καί ἀπό ὣρας 11:00 ἕως 12:00, στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στήν περίπτωση πού αὕτη ἀποβεῖ ἄγονος θά ἐπαναληφθεῖ τήν 28ην Σεπτεμβρίου 2020, ἡμέραν Δευτέραν καί τίς ἴδιες ὧρες μέ τούς αὐτούς ὅρους καί εἰς τόν ἴδιον χῶρον.

Ἡ διάρκεια τῆς μισθώσεωςεἶναι δύο (2) ἔτη.

Τό μίσθωμα θά εἶναι μηνιαῖον.

Ἡ τιμή ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας ὁρίζεται εἰς 250,00 € πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά πρέπει νά καταβάλουν ὡς ἐγγύηση συμμετοχῆς στή δημοπρασία ποσόν ἲσον πρός τό 1/10 τῆς ἀρχικῆς τιμῆς τοῦ ἐτησίου μισθώματος, ἤτοι 300,00 €.

Πληροφορίες γιά τούς ὅρους τῆς δημοπρασίας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τίς ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὥρες ἀπό 9:30 ἕως 13:00 καί στό τηλέφωνο 26820 26684.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Comments are closed.