ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

Α Γ Ι Α    Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α   2021

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Ἱεράς Μονάς

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Νικοπόλεως καί Πρεβέζης

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σήμερα εἶναι Χριστούγεννα. Δέν γιορτάζουμε ἕνα γεγονός τῆς ἱστορίας πού συνέβη πρίν 2.000 χρόνια κάπου στόν πλανήτη μας. Γιορτάζουμε ἕνα γεγονός πού συμβαίνει διαρκῶς σέ κάθε ἐποχή γιά κάθε ἄνθρωπο.

Ὁ ἀγγελικός ὕμνος πού χαρμόσυνα δονοῦσε τόν οὐρανό τῆς Βηθλεέμ διαλαλοῦσε, τά δῶρα τοῦ οὐρανοῦ, τήν Εἰρήνη καί τήν Εὐδοκία, αὐτά εἶναι τά δύο δῶρα πού ἔφεραν στή γῆ.

Μεγάλο τό μυστήριο τῆς πίστεως!

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί. Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Αὐτό τό μυστήριο εἶναι ἕνα μεγάλο ἐρωτηματικό στήν ἀγωνία τῆς κάθε ψυχῆς, στή λαχτάρα τῆς καρδιᾶς, στό ἀτίθασο καί ἀνυπότακτο ἀνθρώπινο πνεῦμα, πού ἀδυνατεῖ νά μπεῖ στό βάθος καί τήν οὐσία τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐνανθρωπήσεως. Τό Μυστήριο ὅμως τοῦ Χριστοῦ δέν ἑρμηνεύεται. Μόνο ἀποκαλύπτεται καί «πιστεύεται εἰς σωτηρίαν». Τό ἀνθρώπινο πνεῦμα ἀγωνίζεται, προοδεύει καί κατακτᾶ ἀλλά πάντα βρίσκεται στόν γνόφο τοῦ ἀγνώστου, ὅσο μεγάλες καί χρήσιμες γιά τή ζωή καί ἄν εἶναι οἱ ἐπιτυχίες του.

«Ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν μποροῦσε νά βλέπει τό πλάσμα Του νά τυραννιέται ἀπό τόν διάβολο.

Εὐδόκησε νά δεῖ τή σωτηρία του, γιατί «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.» (Ἰωαν. γ.16).

Ἀποκύημα, γέννημα τῆς ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ εἰρήνη.

Ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «μία ἐστίν (εἰρήνη) ἥτις καί τήν Αὐτοῦ εὐδοκίαν ἔχει μεθ᾿ ἑαυτῆς, ἡ διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς τελεία καί ἀμετάθετος καί παντί γένει καί πᾶσι διδομένη τοῖς βουλομένοις».

Ἰδού λοιπόν ἡ αἰτία τῆς παγκόσμιας χαρᾶς καί εὐφροσύνης. Ἡ εἰρήνη, ἡ δική Του εἰρήνη, ὄχι ὅπως ἐμεῖς τήν ἐννοοῦμε καί τήν ἐκλαμβάνουμε. Εἰρήνη καί καταλλαγή πρός τόν Θεό «τά εὐάρεστα αὐτῷ ποιοῦντες», εἰρήνη πρός τούς ἑαυτούς μας «ὑποτάσσοντες τήν σάρκα τῷ πνεύματι καί τήν κατά συνείδησιν πολιτείαν αἰρούμενοι» καί εἰρήνη πρός τόν συνάνθρωπο «ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ (Ἐφ.δ,2) καί χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθώς καί ὁ Θεός ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν» (Ἐφ.δ,32).

Χριστούγεννα δέ σημαίνει μόνο στολισμένα σπίτια καί μαγαζιά. Χριστούγεννα σημαίνει καρδιές εἰρηνικές, γαλήνιες, στολισμένες μέ ἀρετές καί ἀγάπη. Χριστούγεννα σημαίνει ὁμόνοια μέ τόν ἑαυτό μας καί τούς γύρω μας, ἔμπρακτα, ἀγόγγυστα, θυσιαστικά.

Αὐτή ἡ τριπλή εἰρήνη εἶναι τό μεγάλο δῶρο τῶν Χριστουγέννων. Αὐτή τήν εἰρήνη λάβαμε ὡς κληρονομία ἀπό τόν Σαρκωθέντα καί Τεχθέντα Κύριο πού μᾶς ἔδωσε τό «πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας»(Ρωμ.η’,15) καί τῆς ὁποίας γίναμε «κληρονόμοι Θεοῦ, συγκληρονόμοι δέ Χριστοῦ» (Ρωμ.η’,17). Αὐτή τήν εὐχή ἀπευθύνω μέ τήν εὐκαιρία τῶν Χριστουγέννων στόν καθένα ἀπό σᾶς. Νά γεμίσουν οἱ ψυχές σας φῶς, οἱ καρδιές σας εἰρήνη καί οἱ συνειδήσεις σας γαλήνη. Νά εἶναι αὐτά τά δῶρα τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλους σας τά φετινά Χριστούγεννα.        

Καλά Χριστούγεννα!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

Comments are closed.