ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 945

Ἐν Πρεβέζῃ τῇ 17 Μαρτίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 207

Πρός

Α) Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν

Β) τάς Ἱεράς Μονάς,

Γ) τά Ἱερά Προσκυνήματα, καί

Δ) τά Ἱδρύματα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

          Κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 1371/619/17-3-2020 Σεπτοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκλησίας τῆς Ἑλλάδος διαβιβάζομεν ὑμῖν συνημμένως καί ἐν φωτοστατικῷ ἀντιγράφῳ τό κοινοποιηθέν ἡμῖν ὑπ’ ἀριθμ. 872/τ. Β΄/16-3-2020 Φ.Ε.Κ. «Περί ἐπιβολῆς τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-3-2020 ἕως 30-3-2020», ἵνα λάβητε γνῶσιν καί ἐφαρμόσητε τοῦτο.

Ὡσαύτως γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τά Γραφεῖα τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως θά παραμένουν ἀνοικτά διά τό κοινόν καθημερινῶς 11.00-12.00. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρός ἐξυπηρέτησίν των, δύνανται νά ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικῶς ἀπό 09.00 ἕως 13.00 στά τηλέφωνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου.

Ἀπευθυνόμενοι, τέλος, δι’ ὑμῶν πρός τόν πιστόν Λαόν τοῦ Θεοῦ, προτρέπομεν αὐτόν, ὅπως ἑνώσῃ μεθ’ ἡμῶν τάς προσευχάς καί ἱκεσίας πρός τόν Πανάγαθον Θεόν, τήν Παναγίαν Μητέρα Του, ἐξαιρέτως δέ τούς προστάτας καί ἐφόρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, Ἅγιον Χαραλάμπην καί Ἅγιον Βησσαρίωνα τούς Θαυματουργούς καί ἅπασαν τήν χορείαν τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἵνα ἔλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς ἡ Χάρις καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, καί ἐπί πάντας τούς ἐν ἀσθενείᾳ καί ἀνάγκῃ εὑρισκομένους, ὡς καί ἐπί τό Ἰατρικόν καί Νοσηλευτικόν Προσωπικόν τῆς Πατρίδος μας, τό ὁποῖον θυσιαστικῶς ἐργάζεται διά τήν περίθαλψιν τῶν ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας.

Εὐχέτης πρός Κύριον πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

ΦΕΚ-872-16-3-2020

Comments are closed.